قیمت چسب  یک دو سه 123 استارباند (تومان)

تاریخ

قیمت

1401/1/1 34000
1401/2/1 34600
1401/3/1 35500
1401/4/1 36000
1401/5/1 37000
1401/6/1 36500
1401/7/1 36600
1401/8/1 37000
1401/9/1 38500
1401/10/1 40500
1401/11/1 40500
1401/12/1 41500
1402/1/1 47500
1402/2/1

49500 (قیمت روز)

با توجه به آخرین تغییرات قیمت چسب یک دو سه استارباند و تغییرات ارز، قیمت چسب استارباند افزایشی داشته است و از 47500 به 49500 رسیده است. 

قیمت چسب یک دو سه استار باند